Follow Us

แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและระบบหายใจหลังหายป่วย COVID-19

การตรวจประเมินเบื้องต้นจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อทำการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและระบบหายใจ

แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและระบบหายใจหลังหายป่วย COVID-19 ประกอบด้วยการตรวจประเมินเบื้องต้นจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อทำการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและระบบหายใจ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 • แพ็กเกจ Post-COVID-19 Rehabilitation Program I  ราคา 11,500 บาท
  จำนวน 6 ครั้ง พบแพทย์ 2 ครั้ง ทำกายภาพ 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
 • แพ็กเกจ Post-COVID-19 Rehabilitation Program II  ราคา 19,900 บาท
  จำนวน 12 ครั้ง พบแพทย์ 3 ครั้ง ทำกายภาพ 12 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 เดือน

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
 • ราคาดังกล่าวนี้รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าหัตถการทางกายภาพบำบัด และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ต้องรับยา และ/หรือ ต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม)
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริม การขายอื่น ๆ ได้
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในกรณีที่ปฏิเสธหรือไม่สามารถเข้ารับบริการได้ครบ ตามจำนวนครั้งที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ
  • แพ็กเกจ Post-COVID-19 Rehabilitation Program I พบแพทย์ 2 ครั้ง ทำกายภาพ 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
  • แพ็กเกจ Post-COVID-19 Rehabilitation Program II พบแพทย์ 3 ครั้ง ทำกายภาพ 12 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 เดือน
 • แพ็กเกจ Post-COVID-19 Rehabilitation Program I และ II นั้น เป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจากหายจาก COVID-19 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-090-3087ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ B
โทร. 02-090-3087