Follow Us
Icon

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3112

7:00 am.- 4:00 pm.

การตรวจวิเคราะห์และป้องกัน คือปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี


ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งรายละเอียดของการตรวจสุขภาพจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ การคัดกรองโรคเบื้องต้นเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่โดยที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการ โดยเฉพาะโรคยากและโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ หากตรวจพบและป้องกันได้ทันการ จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งเมื่อตรวจพบโรคก็สามารถส่งให้ทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ ดูแลรักษาต่อได้ทันที

นอกจากนี้เราให้คำแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเป็นเฉพาะบุคคล (Personalized Care) เช่น พฤติกรรม และพันธุกรรม ซึ่ง สามารถพิจารณาจากประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ อาการผิดปกติของแต่ละบุคคลที่สังเกตเห็น หรือสงสัยความผิดปกติที่เคยตรวจพบในอดีต ลักษณะการดำเนินชีวิตที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งหรือโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่ดื่มแอลกอฮอร์หรือสูบบุหรี่เป็นประจำ เป็นต้น

เราให้บริการตรวจตั้งแต่ การตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจสารบ่งชี้ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจวัดระดับไขมัน ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของตับและไต และอื่น ๆ เราให้บริการแบบ One stop service ครบจบในที่เดียว ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินออกจากศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อไปตรวจร่างกายในศูนย์ต่าง ๆ ทำให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการดูแลผู้รับบริการที่เข้ามารับการบริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงจร ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมตามสาขาที่รับผิดชอบประจำการ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก


บริการตรวจวินิฉัย

 • ตรวจสัญญาณชีพ
 • ตรวจสุขภาพตา
 • ตรวจเลือด
 • อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ
 • ตรวจเอกซ์เรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิทัล การอัลตราซาวด์เต้านม
 • การเอกซ์เรย์ทรวงอก การตรวจดูความหนาแน่นของกระดูกข้อสะโพกและกระดูกสันหลังส่วนเอว
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย/การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง
 • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI )


การรักษา

 • ให้บริการการตรวจสุขภาพผู้ป่วยนอกแก่ผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • รายงานผลการตรวจโดยผู้มารับบริการจะได้รับรายงานผลการตรวจภายใน 1 – 7 วัน โดยผ่านทางใดทางหนึ่งจาก 3 ช่องทาง ได้แก่ การรับรายงานการตรวจสุขภาพภายในวันที่มาตรวจ ส่งทางไปรษณีย์ หรือ E-mail


หัตถการ

 • ตรวจสุขภาพเฉพาะรายบุคคล
 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-Employment Health examination)
 • ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fit for work examination)
 • ตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง (Fit to fly examination)
 • ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน (Periodic Health examination)
 • บริการฉีดวัคซีนให้กับลูกค้าบริษัทคู่สัญญา


เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี

 • เครื่องวัดความดันลูกตาและความหนาของกระจกตา
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย/การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง
 • เครื่องตรวจเอกซ์เรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิทัล การอัลตราซาวด์เต้านม
 • เครื่องตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ
 • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI )


ความชำนาญพิเศษ

 • เวชศาสตร์การป้องกัน


แพ็กเกจ


คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพ
คลิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 7.00 – 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333