Follow Us

รพ.เมดพาร์คเปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC)

รพ.เมดพาร์คก้าวไปอีกระดับของความปลอดภัยด้วยการเปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC) สร้าง Dual System ลดความเสี่ยงและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต