Follow Us
Icon

ศูนย์อายุรกรรม

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3122

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม เป็นด่านแรกที่ต้องพบกับผู้ป่วย และดูแลโรคที่หลากหลาย โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงได้คัดสรรทีมอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในหลายด้าน สามารถทำงานประสานกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง และเลือกวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับสภาพผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างตรงจุด

ทีมแข็งแกร่ง

ทีมแพทย์ศูนย์อายุรกรรม แบ่งการทำงานเป็นสองส่วน  ส่วนแรก เป็นกลุ่มแรกที่พบกับผู้ป่วย ประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลายปี ทำหน้าที่ประเมินและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางได้ทันทีเมื่อจำเป็น  และส่วนที่สอง เป็นทีมสนับสนุน ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว และตรงเป้าหมาย เลือกใช้เทคโนโลยีช่วยวินิจฉัยโรค เช่น PET scan, CT scan ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการส่งต่อไปมาหลายแผนกให้เหลือน้อยที่สุด

ทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชา

แนวคิดหลักของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากที่สุด  โดยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละคนแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รักษาแค่อาการเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่จะพิจารณาโอกาสเกิดอาการหรือโรคเกี่ยวเนื่องในอนาคต เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ามาฉีดสีเพื่อวินิจฉัยสภาพของหัวใจและหลอดเลือด จะได้รับการดูแลในทุกด้านเพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะต้องกลับพบแพทย์ด้วยอาการเดิม หรือมาฉีดสีและรักษาอาการแบบเดิมซ้ำอีกในอนาคต เป็นต้น

ศูนย์อายุรกรรม ซึ่งเป็นส่วนแรกที่จะได้พบผู้ป่วย จึงมีแพทย์ผู้ชำนาญพิเศษในทุกด้าน เช่น โรคกระดูก โรคไต  โรคปอด  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  หัวใจ เป็นต้น  แพทย์แต่ละสาขา จะทำงานร่วมกันเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม เนื่องจากระบบและอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น ไต หัวใจ เบาหวาน ซึ่งเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหมด เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับบุคลากรในส่วนอื่น เช่น ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต แพทย์เฉพาะทางต้องทำงานร่วมกับพยาบาลอย่างใกล้ชิดในการดูแลผู้ป่วยระยะฟอกไต ทำงานกับนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารในการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคและสภาวะของตน หรือในการดูแลผู้สูงอายุ อาจต้องทำงานใกล้ชิดกับนักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดูแลและพึ่งพาตนเองได้ ช่วยให้ครอบครัวดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น

“เราให้ความสำคัญพิถีพิถันในการเลือกคน เป้าหมายที่เราวางเป็นเป้าหมายระยะยาว ผมไม่คาดหวังว่า เปิดรพ.วันแรก จะต้องมีหมอ 100 คน มายืนตรงนี้ ถ้ารพ.คุณมีหมอคุณภาพ คนไข้เขาก็มาหาคุณเขาก็บอกต่อๆกันไป  การสร้างทีม ต้องสร้างคน เราไม่ต้องการ เปิดมาวันแรก มี 30 หรือ 40 ศูนย์ แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ รพ. ชื่อเสียงไม่ใช่เพราะมี ศูนย์ทางการแพทย์มากกว่าคนอื่น ชื่อเสียงรพ. เราคือ เราทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ นี่คือต่างหากสำคัญที่คน เทคโนโลยีเป็นตัวที่สนับสนุน แต่การมีเทคโนโลยีก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้ไปถึงการวินิจฉัยได้ดีได้เร็วขึ้นสองอย่างต้องไปด้วยกัน”