Follow Us
Icon

คลินิกประสาทวิทยา

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3114

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคสมองใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยบริการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ  ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นอย่างมากด้านโรคสมองและระบบประสาท จะมุ่งเน้นการรักษาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อร่วมกันดูแลและหาทางรักษาผู้ป่วยให้ได้ผล ช่วยให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด

คลินิกประสาทวิทยา พร้อมดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคสมองทุกชนิด อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน สมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก ไมเกรน ความผิดปกติในการนอน การรับกลิ่น การเคลื่อนไหว ก้าวขาไม่ออก การทรงตัวไม่ดี ฯลฯ ด้วยการรักษาทั้งทางยา ผ่าตัด หรือเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับสูงทางการแพทย์

ให้เวลาเต็มที่
สิ่งที่เป็นความกังวลหลักและคำถามที่ผู้ป่วยและญาติมักถามเสมอ คือ เป็นโรคอะไร รักษาอย่างไร และบุตรหลานจะมีโอกาสเป็นหรือไม่  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงพร้อมที่จะให้เวลาอย่างเต็มที่แก่ผู้ป่วยทุกราย เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรค การรักษา การดูแล โดยเฉพาะการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยและแพทย์ได้พิจารณาทางเลือกต่างๆ ก่อนร่วมกันตัดสินใจเลือกและวางแผนการรักษาเฉพาะตัวสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น มีผลข้างเคียงน้อย มี Patient Journey หรือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามปกติและชะลอความเสื่อมหรือการดำเนินของโรคออกไปให้นานที่สุด  ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้ญาติรู้สึกสบายใจ มั่นใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างไม่ต้องกังวล

รวดเร็วและแม่นยำ
การทำงานเป็นทีมรวมแพทย์ทุกสาขาวิชา อาทิ ศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีแพทย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คเอง ทำให้แพทย์ได้รับข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำข้อมูลจากการตรวจด้วยเทคโนโลยีต่างๆ มาประกอบกันเพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับอาการ ภาวะ และการดำเนินโรค เพื่อให้วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำแม้ว่าอาการหรือความผิดปกติเหล่านั้นจะเป็นอาการร่วมของหลายโรค  การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างสูง และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะช่วยให้แพทย์เริ่มต้นรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ  หลังจากนั้นทีมแพทย์จะวางแผนการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะรายเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูง

ออกแบบโดยแพทย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มีส่วนให้ความเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบทั้งในด้านสถานที่ กระบวนการทำงาน มาตรฐานการบริการ และการจัดการในคลินิก  โดยมองจากมุมชองผู้ป่วยและญาติ ว่าต้องการอะไรเมื่อมาพบแพทย์ และมองจากมุมผู้ปฏิบัติงานว่าทำอย่างไรจึงจะให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดี ให้ความสะดวกและปลอดภัย  ให้ความเป็นกันเองกับผู้ป่วย และทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยมีความสบายใจที่จะพูดคุยกันในระหว่างการซักถามประวัติและอาการ ด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงที่สุด และร่วมกันวางแผนการรักษาและติดตามอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน
โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น เครื่องสแกนระบบดิจิทัลต่างๆ ฯลฯ และเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและการดูแลผู้ป่วย เช่น เครื่องวัดการเคลื่อนไหว การทรงตัว ที่จะช่วยให้ทราบปัญหาเฉพาะตัวของผู้ป่วย ไม้เท้าแก้การเดินติด ที่จะช่วยรักษาอาการที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เดินได้อย่างปลอดภัย และมีอิสระในการเคลื่อนไหว

คลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค  พร้อมที่จะให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว  การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รวดเร็ว และการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญต่อความใส่ใจในรายละเอียดและสนองความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ ทั้งในด้านการได้รักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง  การให้เวลากับผู้ป่วยอย่างเต็มที่ และการเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจโรค ภาวะของตนเอง การรักษา ยา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้