Follow Us

แพ็กเกจทดสอบสมรรถภาพการเดินและการทรงตัว

การทดสอบสมรรถภาพการเดินและการทรงตัว สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว และปัญหาเกี่ยวกับการเดิน

อาการที่ควรมาพบแพทย์
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว เช่น ทรงตัวไม่อยู่ ลุกแล้วจะล้ม รู้สึกโคลงเคลง
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดิน เช่น เดินไม่ตรง เดินได้ช้าลง เดินแล้วหนักหรือเบาที่เท้า


แพ็กเกจทดสอบสมรรถภาพการเดินและการทรงตัว  ราคา 23,000 บาท
Balance and Gait Disturbance Test Packageเงื่อนไขในการใช้ให้บริการ

 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
 • ในกรณีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ เป็นลมชัก มะเร็งสมอง ไมเกรน หรือเบาหวาน ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา
 • ในกรณีที่ท่านมีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม ใส่ลวดสำหรับหนีบเส้นเลือด โลหะหรือเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในกรณีที่ปฏิเสธ หรือไม่สามารถเข้ารับการรักษาครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ
 • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ แนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

รายการนอกเหนือแพ็กเกจ

 • ราคานี้เป็นการตรวจประเมินซึ่งรวมค่าแพทย์แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ค่ายาและค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม
 • ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจประเมินโดยใช้แพ็กเกจ
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้


คลินิกประสาทวิทยา

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02 090 3114
เวลา 8:00 – 20:00 น.