Follow Us

แพ็กเกจทันตกรรม

ฟันปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ้าของฟันนั้นมีบุคลิกภาพที่ชวนมองและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ


แพ็กเกจทันตกรรม
  • รากฟันเทียม Implant (AstraTech)  ราคา 75,000 บาทต่อซี่
  • ครอบฟันเซรามิก (Ceramic Crown)  ราคา 18,000 บาทต่อซี่
  • เคลือบผิวฟัน (Veneer)  ราคา 14,000 บาทต่อซี่
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ราคาดังกล่าวสามารถใชิบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  • ราคาครอบฟันไม่รวม X-ray ปลูกกระดูก และค่ายา
  • ราคานี้ไม่รวม Impression for study model, X-ray for ortho 2 film, Retainer และเคลียร์ช่องปากก่อนการจัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A
โทร. 02-090-3117
เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.