Follow Us

แพ็กเกจตรวจเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และพบอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มขึ้นทุกวัน แม้จะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้มากมาย แต่ก็เป็นโรคที่สามารถควบคุมได้

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานนั้น รุนแรง และก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้ แต่หากเราตรวจวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะแรก และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็สามารถลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และพบอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มขึ้นทุกวัน แม้จะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้มากมาย แต่ก็เป็นโรคที่สามารถควบคุมได้ หากผู้ป่วยทำความเข้าใจกับตัวโรค และให้ความร่วมมือในการรักษา ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติได้


แพ็กเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน
Diabetes  Mellitus Endocrine Package

ราคา  9,300  บาท  (ปกติ 11,890 บาท)


หมายเหตุ: กรณีซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพรายการนี้ สามารถซื้อเพิ่มโปรแกรมการตรวจ NCS (Nerve Conduction Study) โดยได้รับส่วนลด 10% จากราคาปกติเงื่อนไขการใช้บริการ

  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
  • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้
  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  • แพ็กเกจนี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ C
เวลา 8:00 – 20.00 น.
โทร. 02-023-3333