Follow Us

ตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจของนักกีฬา

การตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจหนา ในผู้ออกกำลังกายที่ใช้งานหัวใจอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นประจำ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจของนักกีฬา
(Fit Heart for Athletes Package)
ราคา 18,500 บาท

การตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจหนา ในผู้ออกกำลังกายที่ใช้งานหัวใจอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นประจำ

รายการตรวจ

 1. ตรวจเลือด 9 รายการ
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
  • ตรวจการทำงานของตับ
  • ตรวจการทำงานของไต
  • ตรวจการทำงานของไทรอยด์
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • ตรวจกรดยูริก
  • ตรวจค่าการอักเสบของร่างกายและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
 2. ตรวจปัสสาวะ
 3. เอกซเรย์ปอด
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 5. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ก่อนและหลังออกกำลังกาย
 6. ตรวจหาหินปูนที่หลอดเลือดหัวใจ


เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค่าหัตถการที่ระบุในแพ็กเกจ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจประเมินโดยใช้แพ็กเกจ
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจที่เกิดขึ้นในกรณีต้องรับยา หรือ กรณีแพทย์แนะนำให้ทำการตรวจเพิ่มเติมหากตรวจพบความผิดปกติ
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ กรณีที่ปฏิเสธการตรวจไม่ครบรายการในแพ็กเกจ
 • ไม่มีสมุดรายงานผลให้ผู้ป่วย
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • เพื่อความสะดวกของท่านในการเข้ารับบริการ โรงพยาบาลแนะนำให้ทำนัดหมายล่วงหน้า ที่ศูนย์หัวใจ โทร. 02-090-3104 เวลา 07:00 – 20:00 น.

ศูนย์หัวใจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02-090-3104
เวลา 07:00 – 20:00 น.
Fit Heart for Athletes