Follow Us

แพ็กเกจดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 แบบพักรักษาตัวที่บ้าน

ดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 แบบพักรักษาตัวที่บ้าน

แพ็กเกจ ดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 แบบพักรักษาตัวที่บ้าน
ราคา 14,500 บาท (ระยะเวลา 7 วัน)

เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวาสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  • ราคาดังกล่าวสำหรับการให้บริการ 7 วัน
  • บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ในพื้นที่บริการ ของโรงพยาบาล เขตกรุงเทพ / ปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวใช้ในเด็กติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 15 ปี ที่มีอาการ เล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ (สีเขียว)
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ/หรือใช้ร่วมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
  • ราคาดังกล่าวรวมค่ายาและเวชภัณฑ์ตามเงื่อนไข และจำนวนที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้
  • ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าห้องปฏิบัติการ กรณีที่แพทย์สั่งตรวจ/รักษาเพิ่มเติม
  • ราคาดังกล่าวไม่รวม กรณีที่มีอาการ เปลี่ยนแปลง และต้องเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล หรือ Hospitel
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย หรือชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เท่านั้น

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-090-3180