Follow Us

แพ็กเกจการรักษาภาวะมีบุตรยาก

แพ็กเกจการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยใช้การปฏิสนธิภายนอกร่างกายเด็กหลอดแก้วหรืออิ้กซี่

การทำอิ๊กซี่ หรือ ICSI  (Intracytoplasmic Sperm Injection) หนึ่งในเทคโนโลยีสำหรับช่วยสำหรับผู้ที่ภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์จะคัดเลือกอสุจิที่มีความแข็งแรงที่สุด 1 ตัว ฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ 1 ใบโดยตรง
เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ เมื่อปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้ว ก็จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ จนเติบโตเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะนำไปย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวและเกิดการตั้งครรภ์ต่อไป


IVF/ICSI package 
ราคา 279,999 บาท  (วางมัดจำ 30,000 บาท)

รายการที่อยู่รวมในแพ็กเกจ

 • ค่าธรรมเนียมสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมีบุตรยาก ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลตามจำนวนครั้งที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
 • ค่าเจาะเลือดระหว่างโปรแกรม
 • ค่าตรวจติดตามอัลตราซาวน์เพื่อดูฟองไข่
 • ค่ายากระตุ้นไข่ไม่เกิน 3000 Unit
 • ค่าเก็บไข่ (Ovum Pickup)
 • ค่าทำ ICSI และเลี้ยงตัวอ่อน
 • ค่าเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกก่อน-ย้ายตัวอ่อน
 • ค่าย้ายกลับตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก (1 ครั้ง)
 • ค่าพยุงการตั้งครรภ์ 2 สัปดาห์

รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ค่าบริการปรึกษา / ติดตามอาการและเจาะเลือดก่อนเข้าโปรแกรม
 • ค่าเครื่อง EmbryoScope
 • ค่าตรวจโครโมโซมตัวอ่อน
 • ค่าแช่แข็งตัวอ่อน


  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็กเกจสำหรับผู้เข้ารับบริการแต่ละราย
  2. ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบภาวะอื่นที่มีความผิดปกติ
  3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  4. ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  5. แพ็กเกจนี้เมื่อจองสิทธิแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการ หรือขอคืนเงิน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  6. ราคาพิเศษนี้สามารถซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
  7. ผู้ที่สนใจสามารถชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท เพื่อจองสิทธิการใช้ IVF/ICSI Package ในราคา 279,999 บาท ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2566
  8. กรณีไม่สามารถดำเนินการรักษาได้จนครบทุกขั้นตอนโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย  คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก ชั้น 20
  เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)
  โทร. 02-090-3020