Follow Us

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเทียม

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (พักฟื้น 4 วัน 4 คืน)  ราคา 290,000  บาท * 
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง (พักฟื้น 5 วัน 5 คืน)  ราคา 490,000  บาท *
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 1 ข้าง (พักฟื้น 5 วัน 5 คืน)  ราคา 340,000  บาท *

*
การเปลี่ยนแปลงประเภทของข้อเข่าเทียมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


เงื่อนไขการให้บริการ

 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทาง รพ.แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่เบอร์ 02-023-3333
 • สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A
 • โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธไม่ต้องการตรวจรักษาเพิ่มเติม หรือปฏิเสธการทำหัตถการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

รายการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 1. ค่าธรรมเนียมแพทย์ ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด 1 ท่าน (กรณีจำเป็น) วิสัญญีแพทย์ และ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 2. ค่าห้องผ่าตัด
  • ค่าห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์และทีมผ่าตัด ภายในเวลา 2 ชั่วโมงสำหรับแพ็กเกจ Unicompartmental Knee Replacement (UKR), Total Knee Replacement (TKR) และ Total Hip Replacement (THR)
  • ค่าห้องผ่าตัด 3 ชั่วโมง รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์และทีมผ่าตัด ภายในเวลา 3 ชั่วโมงสำหรับแพ็กเกจ Total Knee Replacement, Bilateral (TKR Both knees)
 3. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Executive Lake View / Executive River View)
  • 4 วัน 4 คืน สำหรับแพ็กเกจ Unicompartmental Knee Replacement (UKR) และ Total Knee Replacement (TKR)
  • 5 วัน 5 คืน สำหรับแพ็กเกจ Total Knee Replacement, Bilateral (TKR Both knees) และ Total Hip Replacement (THR) โดยรวมค่าอาหารที่ระบุในแพ็กเกจ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 4. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อเข่าเทียมรุ่นที่กำหนด และเวชภัณฑ์ที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจ
 5. ค่ายาที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจ
 6. ค่ากายภาพบำบัดตามที่กำหนดในแพ็กเกจ

รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินก่อนการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามหลังการผ่าตัด
 2. ค่าห้องและค่าใช้จ่ายในกรณีที่อยู่โรงพยาบาลมากกว่า 4 วัน 4 คืน สำหรับแพ็กเกจ Unicompartmental Knee Replacement (UKR) และ Total Knee Replacement (TKR) และมากกว่า 5 วัน 5 คืน สำหรับแพ็กเกจ Total Knee Replacement, Bilateral (TKR Both knees) และ Total Hip Replacement (THR)
 3. ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
 4. ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในแพ็กเกจ
 5. ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าอาหารที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ อาหารญาติ เครื่องดื่ม โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามราคาปกติ
 7. ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด X-ray, EKG ค่ากายอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ทีมแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและการทำหัตถการทางกายภาพบำบัดที่ระบุในแพ็กเกจ
 9. ค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย ค่ายานอกเหนือจากแพ็กเกจ และ/หรือ เวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถใช้บริการแพ็กเกจ

 • ผู้ที่ไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน และแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร ให้ใช้แพ็กเกจได้

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการแพ็กเกจ

 • ผู้ที่มีภาวะการณ์ทำหน้าที่ของอวัยวะล้มเหลว
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัด
 • ผู้ที่มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายใน 6 เดือน
 • ผู้ที่มีภาวะการติดเชื้อ HIV
 • ในกรณีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
ศูนย์กระดูกและข้อ
ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A
โทร.02-023-3333