Follow Us

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก

เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 และหายแล้ว อย่างน้อย 4 สัปดาห์

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก
ราคา 3,300 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างการทั่วไปโดยกุมารแพทย์
 • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด
 • ตรวจสมรรถภาพตับ ALT (SGPT)
 • ตรวจสมรรถภาพตับ AST (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมหากพบความผิดปกติ
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • แพ็กเกจดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 และหายแล้ว อย่างน้อย 4 สัปดาห์


ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3138