Follow Us

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งตัวพ่อแม่และทารกในครรภ์

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งตัวพ่อแม่และทารกในครรภ์ในรับมือได้ทันท่วงที

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
  • สำหรับผู้ชาย 8 รายการ  ราคา 4,900 บาท
  • สำหรับผู้หญิง 9 รายการ  ราคา 5,500 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ:
  • ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าสูตินรีแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคานี้รวมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
  • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

หรือ https://www.medparkhospital.com/contact