Follow Us

แพ็กเกจกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS)

กระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) นวัตกรรมในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรง ชา หรือกล้ามเนื้อเกร็งทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

กระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) นวัตกรรมในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรง ชา หรือกล้ามเนื้อเกร็งทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง สามารถใช้ในการฟื้นฟูและรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคซึมเศร้า ปวดศีรษะ โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน และอาการปวดชาจากเส้นประสาท ใช้เวลาในการเข้ารับการรักษา 30 นาที – 1 ชั่วโมง สามารถเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้

 • แพ็กเกจ TMS จำนวน 5 ครั้ง
  ราคา 10,000 บา

 • แพ็กเกจ TMS จำนวน 10 ครั้ง
  ราคา 18,000 บาท


เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
 • ราคาดังกล่าวเป็นค่าหัตถการซึ่งไม่รวมค่าแพทย์ และหัตถการพิเศษที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ในการตรวจประเมินก่อนเข้ารับการรักษา
 • ในกรณีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ เป็นมะเร็งสมอง ลมชัก ไมเกรน หรือ เบาหวาน และในกรณีที่ท่านมีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย ต้องเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธ หรือไม่ต้องการทำการรักษาต่อจนครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดคลินิกประสาทวิทยา

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02-090-3114
เวลา 8:00 – 20:00 น.