Follow Us

ตรวจคัดกรองกระดูกสันหลังทุกส่วนด้วย MRI

ตรวจคัดกรองกระดูกสันหลังทุกส่วนด้วย MRI เสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้มีอาการปวดคอ หรือ ปวดหลัง

ตรวจคัดกรองกระดูกสันหลังทุกส่วนด้วย MRI เสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้มีอาการปวดคอ หรือ ปวดหลัง


โปรแกรมตรวจคัดกรองกระดูกสันหลังทุกส่วนด้วย MRI
(Whole Spine Screening)
จำนวน 1 ครั้ง  ราคา 8,990 บาท (ปกติ 11,830)

 


เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วย MRI กระดูกสันหลังทุกส่วน (Whole Spine MRI Screening)
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางรังสีวิทยา ค่าบริการการพยาบาลและค่าบริการผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ราคานี้ดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมหากพบว่ามีความผิดปกติ
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องทำการรักษา หรือผ่าตัดฉุกเฉินหรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม
  • ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัย อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A
โทร 02-090-3116
8:00 – 20:00 น.