Follow Us

Moderna และ Pfizer ประสิทธิภาพการสร้างแอนติบอดีวัคซีน mRNA

อัพเดท! ประสิทธิภาพการสร้างแอนติบอดีวัคซีน mRNA ของ Moderna และ Pfizer

  • ประเทศเบลเยี่ยม ศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทั้งที่เคยและไม่เคยติดเชื้อ ที่ได้รับฉีดวัคซีนmRNA พบว่าวัคซีนทั้ง 2 ชนิด สามารถกระตุ้นภูมิต้านทาน ในกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อได้สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อถึง 5.86 เท่า ซึ่ง วัคซีนModerna สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงกว่า Pfizer 2.65 เท่า

    การวิจัยที่เบลเยี่ยมยังพบว่า ประสิทธิภาพการสร้างภูมิต้านทานของ Pfizer มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มทดลองที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป ในขณะที่การสร้างภูมิต้านทานของ Moderna ไม่ได้ลดลงตามอายุของผู้ที่ได้รับวัคซีน

  • มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ทั้งที่ได้ฉีดวัคซีน Pfizer 79 คน และวัคซีน Moderna 88 คน พบว่าระดับภูมิต้านทานต่อ RBD ทั้ง Pre Boost และ Post Boost ใน 7 – 41 วัน ของลูกจ้างกลุ่มที่ได้รับ Moderna จะสูงกว่ากลุ่มลูกจ้างที่ได้รับ Pfizer

    ในกลุ่มที่อายุเกิน 50 ปี ที่ได้ฉีด Pfizer จะมีระดับภูมิต้านทาน Post Boost ต่อ RBD เพียง 31 mcg/L ในขณะที่ผู้ที่ได้ฉีด Moderna ระดับภูมิต้านทานอยู่ที่ 71.8 mcg/L

* mcg/L คือหน่วยวัดไมโครกรัม/ลิตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564