Follow Us

กิจกรรมอบรมครรภ์คุณภาพ เดือนมีนาคม 2564

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมอบรม"ครรภ์คุณภาพ" เคล็ดไม่ลับ...รับมือเจ้าตัวเล็ก

**ขณะนี้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเต็มจำนวนแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมในครั้งหน้าได้**


โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมอบรม“ครรภ์คุณภาพ”

ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
ณ ห้อง Forum 1-2 ชั้น M โรงพยาบาลเมดพาร์ค

กำหนดการ:
9.30 – 10.00 น.
ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 น.
“เคล็ดไม่ลับ…รับมือเจ้าตัวเล็ก”
โดย พว.อัญชิษฐา วงศ์บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก
โรงพยาบาลแม่และเด็ก กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

13.00 – 14.00 น.
“การดูแลครรภ์คุณภาพ”
โดย รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ
อาจารย์พิเศษ หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 16.00 น.
“นมแม่สำคัญอย่างไร?”
โดย พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด

16.00 – 16.30 น.
“รู้ทันภาวะผมร่วงหลังคลอด”
รศ.ดร. พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและเส้นผม


ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง ได้ที่: 02-0233333