Follow Us

ประชุมสรุปเตรียมงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมวาระพิเศษสรุปการเตรียมงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมกิจกรรมของโครงการคุณแม่สุขภาพดี

งานประชุมวาระพิเศษสรุปการเตรียมงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมกิจกรรมของโครงการคุณแม่สุขภาพดี

กรุงเทพฯ – วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร นำโดย พญ. สุวณี รักธรรม นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ  พลอากาศตรีหญิงลัดดาวดี มงคลอภิบาล คุณวรรณวิภา เหราบัตย์ คุณสุนันท์ โรจนธรรม จัดงานประชุมวาระพิเศษสรุปการเตรียมงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมกิจกรรมของโครงการคุณแม่สุขภาพดี โดยมีคุณสมถวิล ปธานวนิช ประธานโครงการคุณแม่สุขภาพดี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมทั้งจัด Hospital Tour พาเยี่ยมชมแผนกทันตกรรม ศูนย์จักษุและแผนกกายภาพบำบัด

ในการนี้ นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้บรรยายในหัวข้อ “ภาวะลองโควิด (Long Covid) อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19” พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์คได้ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอน่า  จำนวน 100 โดส ให้แก่คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ

ในการนี้คุณลลิสา จงบารมี ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ และ ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมด้วย