Follow Us

รพ.เมดพาร์คต้อนรับ WHO องค์การอนามัยโลกประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์การอนามัยโลกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

โรงพยาบาลเมดพาร์คต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์การอนามัยโลก เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์การอนามัยโลกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)  เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเทศขององค์การอนามัยโลก

กรมควบคุมโรค นำโดยนายแพทย์นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และคณะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคให้การต้อนรับและนำคณะผู้ตรวจประเมินเข้าพื้นที่ศึกษาดูงานในการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ผู้โดยเชี่ยวชาญภายนอกประเทศโลกร่วมกัน (International Health Regulations-Joint External Evaluation (IHR-JEE) ขององค์การอนามัยโลก รอบที่สอง ในวันที่ 31 ต.ค. 2565

คณะผู้ตรวจประเมินได้เดินทางมายังโรงพยาบาลเมดพาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐ นำเสนอโดยนายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค และคณะตรวจประเมินได้เยี่ยมชมระบบบริการของโรงพยาบาล อาทิ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 การดูแลผู้ป่วยกรณีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การบริการฉีกวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับในประชาชนทั่วไป และเด็กเล็ก

ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 และขอรับการตรวจประเมิน Joint External Evaluation หรือ JEE  แสดงถึงการเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในด้านต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจะทำให้ทราบสถานะของสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ได้ตามมาตรฐานของกฎอนามัยระหว่างประเทศ และลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคระบาดและภัยสุขภาพ